Karpaty, Karpaty

Karpaty, Karpaty

rusínska balada

Iniciatívu o rozvoj rusínskej kultúry sme v totej agenture odštartovali publikovaním skladby Karpaty, Karpaty, ktorá bola vydaná pri príležitosti sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 ako single na CD nosičoch v náklade 500 ks. Našim cieľom bolo podporiť osvetovú kampaň pred sčítaním obyvateľov, domov a bytov v roku 2011. Cédéčká boli to posledného kusu rozdané obyvateľom prevažne na severovýchode Slovenska; pre všetkých je skladba dostupná na youtube.

Pieseň Karpaty, Karpaty je prvým textárskym počinom Ľudmily Šandalovej, ktorá v balade skĺbila vlastnú životnú skúsenosť a tradovaný životný príbeh nemalého počtu Rusínov. Jej baladu zhudobnil známy rusínsky aktivista a propagátor životného diela Andyho Warhola, Mgr. Jozef „KE$O“ Keselica. Zborová dirigentka a korepetítorka Mgr. Nadežda Sičáková a primáš FS Makovica PaedDr. Slavomír Kaliňák upravili skladbu do konečnej podoby. Na zrode skladby sa podieľalo celkovo viac ako 20 talentovaných ľudí zo Svidníka a okolia.

Projekt bol realizovaný z vlastných prostriedkov za pomoci viacerých sponzorov, vďaka ktorým sme CD dostali aj k obyvateľom bez pripojenia k internetu.

Skladba Karpaty, Karpaty

Karpaty, Karpaty

Karpaty, Karpaty, dolyna, dolyna

stojit chyžočka na boku schylena

a u toj chyži stareňka maty

pro svoho syna nemože spaty 

Oj synu, mij synu, de ty sja podil

či zabyvaš stežky što jes chodyl

Či ty zabyvaš de hory, lisy

de naše pole, de ňaňko kosyl 

De ňaňko kosyl, de koňa strojil

de tvoji sestry na sľub pryhotovyl

Oj synu, mij synu, ja ťa povyla

perše slovičko hvaryty včila 

Či ty zabyvaš u čudžim sviti

de tvoja chyža, svoje hvaryty

Či ty zabyvaš na kamarativ

što ti chotily na svaďbi hraty 

Vertaj sja synku, Hospoda prošu

i v serdci nadiju velyku nošu

Tu tvoja maty, tu i rodyna

tu jes sja rodyl, tu maš koriňa 

Pid Karpatami nelehko, ťažko

maty usnula, sonce zašlo

a synok pryšol, vstupyl do domu

povisty slovko nemal gu komu 

My nezabyvajme na našu mamočku

v duši pamjatajme najkrajšu chyžočku

Virna vira v Boha — Rusyniv doroha

v ni našy koriňa — žyvot i spasiňa

Karpaty, Karpaty, dolyna, dolyna

na vse žyty bude rusynska rodyna

Карпаты, Карпаты

Карпаты, Карпаты, долина, долина

стойiт хыжочка на боку схылена

a у тoй хыжi старенька мати

про свого сына неможе спати 

Ой сыну, мiй сыну, де ты ся подiл

чi забываш стежкы, што йес ходил

Чi ты забываш де горы, лiсы

де наше поле, де нянько косил 

Де нянько косил, де коня стройiл

де твойi сестры на слюб приготовил

Ой сыну, мiй сыну, я тя повила

перше словiчко гварити вчiла 

Чi ты забываш у чуджiм свiтi

де твоя хыжа, свойе гварити

Чi ты забываш на камаратiв

што тi хотiли на свадьбi грати 

Вертай ся сынку, Господа прошу

i в сердцi надiю велику ношу

Ту твоя мати, ту i родина

ту йесь ся родил, ту маш корiня 

Пiд Карпатамi нелегко, тяжко

мати уснула, сонце зашло

А сынок пришол, вступил до дому

повiсти словко немал гу кому 

Мы незабывайме на нашу мамочку

в душi памятайме найкрайшу хыжочку

Вiрна вiра в Бога — Русинiв дорога

в нi нашы корiня — жывот i спасiня 

Карпаты, Карпаты, долина, долина

на все жыти буде pусинска родина

A cappella verzia skladby Karpaty, Karpaty
Predný obal k singlu Karpaty, Karpaty
Predný obal k singlu Karpaty, Karpaty
Vnútro obal k singlu Karpaty, Karpaty
Vnútro obal k singlu Karpaty, Karpaty

V roku 2011 sa pri sčítaní domov, obyvateľov k rusínskej národnosti prihlásilo 33 482 obyvateľov, čo je až 38% nárast oproti roku 2001 (na základe dostupných dát Štatistického úradu Slovenskej republiky).