Kedy mám použiť translit?

V rusínskom jazyku píšeme azbukou. Pokiaľ nemáte k dispozícii vhodnú klávesnicu alebo dodatočné programy pre písanie v azbuke, môžete rusínsky text napísať najprv v latinke a potom ho „na klik“ transliterovať do cyriliky pomocou translitu.

tota agentura používame translit na tvorbu rusínskych kníh, ktoré vydávame v oboch textových zápisoch — v cyrilike a v latinke.

Novinky

Naposledy sme urobili väčšiu zmenu v translite v septembri 2022, kedy sme pridali podporu prepisu textu, ktorý je PÍSANÝ VEĽKÝMI PÍSMENAMI. Okrem toho sme zlepšili viacero prípadov prepisu u mäkkých a tvrdých samohlások.

Ukážka transliterovaného rusínskeho textu

Ukážka je zo zbierky Červenŷj bereh od Ľudmily Šandalovej. 

Коровкы, олїпены на заднїх лабах од болота, выхуднуты аж їм лопаткы на хырбетї стырчали, гнали перед собов, а они, напочудованя, як кебы розуміли цїлій сітуації, послухняно, помалым кроком крачали горї селом а лем де-ту тихо забучали.

Korovkŷ, oľipenŷ na zadňich labach od bolota, vŷchudnutŷ až jim lopatkŷ na chŷrbeťi stŷrčaly, hnaly pered sobov, a ony, napočudovaňa, jak kebŷ rozumily c’ilij situaciji, posluchňano, pomalŷm krokom kračaly hor’i selom a lem de-tu tycho zabučaly.

Čo translit nie je

Translit nie je prekladač, tj. nepreloží slovenské slovo do rusínkeho jazyka. Slúži len na prepis z latinského písma do azbuky a naopak.

Chcem použiť translit vo svojom digitálnom projekte

Kód translitu je voľne dostupný k použitiu pod licenciou „MIT“. Môžete použiť buď zdrojový javascript kód alebo NPM knižnicu.

Translit nefunguje ako som čakal, čo mám robiť?

Pri tvorbe translitu sme vychádzali z rusínskych textov a pravidiel, ktoré sme v minulosti konzultovali s Ústavom rusínskeho jazyka a kultúry PU. Čas od času objavíme, že sme prehliadli niektoré špecifické pravidlá prepisu, a translit postupne zlepšujeme.

Ak objavíte nesprávny prepis, napíšte nám na kontakt@tota.sk. Budeme radi za akúkoľvek spätnú väzbu. Nesprávny prepis nám píšte v tvare: napísal som slovo rajbačka, prepísalo mi to na раибачка, ale očakával som райбачка.

Ďalšie nástroje pre úpravu textu

Ak píšete knihy alebo vedecké práce, nástroj typopo vám pomôže s automatickou úpravou typografických chýb (úvodzovky, nedeliteľné medzery, pomlčky,…); a to v rusínskom, slovenskom, českom, anglickom, či nemeckom jazyku.